เรียนฟรี15 ปี

โรงเรียนบ้านแทรงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประชุมผู้ปกครองและแจกเงินเรียนฟรี