เรียนเชิญร่วมเป็นกำลังใจแก่ลูกหลาน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคอีสาน

เรียนเชิญร่วมเป็นกำลังใจแก่ลูกหลาน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคอีสาน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ในการนี้โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 6 รายการ. ดังนี้

1) คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
คะแนน 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
1. เด็กหญิงศศินา คงประโคน
2. เด็กหญิงสุภาพร โสรส
3. เด็กหญิงเขมภัทร อร่ามชัย
คุณครู
1. นางสาวสุจิตรา โรมรัน
2. นางอมลณัฐ สิงคะกุล

2 ) ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
คะแนน 84 ทองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
1. นายพานิช ทิ้งแสน
คุณครู
1. นายณัฐนนท์ จันทร์ประแดง

3 ) ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
คะแนน 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
1. เด็กหญิงอรุชิดา แก้วลัดดา
คุณครู
1. นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน์

4 ) ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
คะแนน 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
1. นางสาวกัญญนันท์ ยาวัน
2. นางสาวกัลญา ยอดทองหลาง
3. นางสาวชนิตกานต์ มูลวงษ์
4. นางสาวทองจันทร์ อุ่นเรือน
5. นางสาวทัศวรรณ ลอยกระโทก
6. นางสาวปภัสสร มิกขุนทด
7. นางสาวสุภาพร วิจารย์
8. นางสาวอ้อมใจ แสงสันเทียะ
คุณครู
1. นางรังษิยา สากุล
2. นางสาวสหัทยา สุปินะ
3. นางทัศนีย์ ร่างเจริญ
4. นางสาวพิมพ์จันทร์ ทักทาย

5 ) การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
คะแนน 91 ทองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
1. เด็กหญิงวริศรา โจทย์พิมาย
2. เด็กชายศิริวรีรัตน์ ยันจัตุรัส
3. เด็กหญิงสศิตรา นวลทะคำจันทร์
คุณครู
1. นายธีรพงศ์ วาทโยธา
2. นายบัญชา การนอก

6 ) เรียนรวม-ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่ยเยาว์ ประเภทออทิสติก
คะแนน 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
1. เด็กชายพุทธิภาส รวมใหม่
คุณครู
1. นางสาววารุณี สาซุเซา