เสร็จเรียบร้อยแล้วโรงอาหาร

เสร็จเรียบร้อยแล้วโรงอาหาร ขอบคุณศิษย์เก่า ผู้ปกรอง กรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ได้เสียสละเพื่อบุตรหลาน หวังว่าคงไก้รับความร่วมมืออีกต่อไป22-07-2559