แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ ที่จังหวัดชัยภูมิ 8- 9 ธันวาคม 2555

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องพวงกุญแจสวยด้วยโปรแกรม GSP ได้จังหวัดชัยภูิม
จัดทำโดย
ด.ช.กฤษกร เสนสอน
ด.ช.อภิสิทธิ์ ยิ่งเชิดงาม
ด.ช.กิตติพงษ์ จันทร์ประโคน
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหริยญทอง14-01-2562