แข่งโครงงานคณิตศาสตร์ระดับภาคที่บุรีรัมย์ 7-8 ธันวาคม 2561

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชาติ โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง การให้เหตุผลแบบอุปนัยทางคณิตพิชิตโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน(Amazing of Inductive Reasoning)
โดย 1. นายกุลโชติ เพ็งสว่าง 2. นางสาวกัญญรัตน์ วิมลโนช 3. นางสาวสุธาสินี แสวงสิทธิ์
ครูที่ปรึกษา 1. นายสายบุตร พันธ์เสน 2. นางสาวสุมณฑา มีสุข
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ประเภทสร้างทฤษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 256114-01-2562