แปลงเกษตรโรงเรียนสาธิตการปลูกข้าวไรท์เบอรี่

แปลงเกษตรโรงเรียนสาธิตการปลูกข้าวไรท์เบอรี่30-07-2559