แห่เทียนเข้าพรรษา2557

ภาพการแห่เทียนกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 255716/07/2557