โครงการบริโภคผักและผลไม้ภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ได้รับเลือกจาก สสส. ให้จัดทำโครงการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน โดยผู้รับผิดชอบโครงการคือคุณครูมาลัย ชมชื่น และคณะครูทุกคนร่วมทำโครงการภายใต้การดูแลของท่านผอ.ประกอบ สอนใหม่. โดยได้ แกนนำจากผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมโครงการและตัวแทนนักเรียนเพื่อนำความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารที่ประกอบไปด้วยผักและการรับประทานผลไม้ไปให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อดูแลบุตรหลานไม่ให้มีภาวะทุพโภชนาการ08/11/2560