โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โครงการ \"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย\"ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสต์สำหรับเด็กปฐมวัย27/08/2557