โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (27/08/2557)
LINE it!

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสต์สำหรับเด็กปฐมวัย