โครงการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาก๊อก