โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

1 ก.ค. 62 ผอ.สุพิชชา ไพศาลสุวรรณ เข้าร่วมอบรมตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.ศก.3 ณ ห้องประชุม?จตุรมิตร สพป.ศก.3