โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6โสนห้วยใต้

15-16 มีนาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6โสนห้วยใต้ จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ณ จังหวัดจันทบุรี