โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านแทรงจัดอาหารกลางวันแก่ลูกนักเรียนทุกชั้นเรียน