โรงเรียนบ้านดอนยานาง รับการประเมินภายนอกรอบ สาม

วันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะผู้ประเมิน สมศ. มาตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ สาม24/12/2557