โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคคลากรครูด้านทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสาร (English for Living and Communication Skill Development)

ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 โดยมี วิทยากรในการอบรมคณะครู โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดังนี้

นายพิชัย อ่อนจันทร์

นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน์

นางมัลลิกา บุริศร์เบญญา

นายณัฐนนท์ จันทร์ประแดง

นายอมรรัตน์ บุญปันวัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟังและการพูดเบื้องต้น

2. เพื่อกระตุ้นความสนใจและเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตด้วยตนเองต่อๆ ไป