โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ปูนปั้นสร้างสรรค์วิถีพอเพียง

"การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ปูนปั้นสร้างสรรค์วิถีพอเพียง" ระหว่างวันที่ 9 -13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในชุมนุมการงานอาชีพ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จำนวน 20 คน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะการทำงาน สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปั้นปูนซีเมนต์ในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างนิสัยรักการทำงาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การออกแบบ การพัฒนาผลงานรูปแบบใหม่ๆ มีทักษะกระบวนการคิด สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

3. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียน เป็นแนวทางการประกอบอาชีพของนักเรียนและชุมชนต่อไป