โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดำเนินการเป็นสนามสอบการทดสอบระดับชาติ (O-Net)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดำเนินการเป็นสนามสอบการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 7 ห้องเรียน เป็นจำนวนนักเรียนจำนวน 200 คน