โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกับการอบรมA.T.C.ลูกเสือสามัญ

วันที่ 18-24 กุมภมพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)ที่ ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1(โรงเรียนฝายแตกวิทยา อ.เมืองกาฬสินธุ์)01/03/2558