โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ผ่านการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง 2557"

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 255803/11/2558