โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ผ่านการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง 2557" (03/11/2558)
LINE it!

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558