โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนสอนในภาคเรียนนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดีเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาครับ