โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (29-03-2561)
LINE it!

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนทราบผลการเรียนของนักเรียน

2. เพื่อเป็นการรับทราบพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่อยู่โรงเรียน

3. เพื่อเป็นการรับมอบนักเรียนกลับคืน เพื่อดูแลขณะปิดภาคเรียน และช่วยสานต่อในเรื่องการอ่านการเขียนที่บ้าน เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อรับทราบและเข้าใจในกิจกรรมที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการต่อไป

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างดีเหมือนเดิมเหมือนเช่นที่ผ่านมาครับ...