โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนทราบผลการเรียนของนักเรียน
2. เพื่อเป็นการรับทราบพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่อยู่โรงเรียน
3. เพื่อเป็นการรับมอบนักเรียนกลับคืน เพื่อดูแลขณะปิดภาคเรียน และช่วยสานต่อในเรื่องการอ่านการเขียนที่บ้าน เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อรับทราบและเข้าใจในกิจกรรมที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการต่อไป
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างดีเหมือนเดิมเหมือนเช่นที่ผ่านมาครับ...29-03-2561