โรงเรียนวัดเตาปูนจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (08-01-2561)
LINE it!

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อปรึกษาหารือ ในเรื่องต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจะได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกคนคับ...ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณกรรมการสถานศึกษาที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้คับ...