โรงเรียนวัดเตาปูนจัดประชุมผู้ปกครอง เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดประชุมผู้ปกครอง เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 เพ่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดสอนเพิ่มเติมต่าง ๆ และขอความร่วมมือในการช่วยดูแลนักเรียนทบทวนการบ้านและเนื้อหาที่บ้านต่อจากโรงเรียนอีกด้วย