โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล Classroom 4.0

เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล Classroom 4.0 ให้แก่คุณครูโรงเรียนวัดเตาปูน โดยคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม ซึ่งได้เข้ารับการอบรมจาก สพป.สระบุรี 2 เป็นวิทยากรในการอบรมขยายผลดังกล่าว โดยคุณครูผู้เข้ารับการอบรมไ้ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งาน Google App Education การทำ QR ? Code อย่างง่าย การแปลง URL ให้สั้น การทำ Hyperlinks การดาวน์โหลด youtube โดยไม่ใช้โปรแกรม การทำสื่อการสอนแบบ AR จาก Powerpoint การทำ Plickers เพื่อสร้างเว็บไซต์ให้บุคลากรได้พัฒนาเว็บไซต์แต่ละฝ่ายและกลุ่มสาระ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลของโรงเรียนให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ทราบอย่างทั่วถึง และเพื่อให้บุคลากรที่อบรมได้มีการพัฒนาเป็นสื่อการสอนออนไลน์ได้14-05-2561