โรงเรียนวัดเตาปูนนำเสนอผลงานไปจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้นำผลงานไปจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในงานนิทรรศการฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียน ครั้งที่ ๑ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ (เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และเขตตรวจราชการที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๐ ? ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร