โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับคัดเลือกเป็น หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนวัดเตาปูน เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีทั้งสิ้น 57 โรงเรียน ทั่วประเทศ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่ (เขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียน) จากทั้งหมด 225 เขตพื้นที่ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 19,000 โรงเรียน เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในด้านบุคลากรและองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ