โึครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

โึครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ)
โครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำ และคณะ จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ) ภายใต้แผนงานปรับโครงการเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทานงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยโครงการชลประทานชุมพรได้จัดฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
\"หลักสูตรในรั้วโรงเรียน\" โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง หมู่ที่ 2 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อให้ยุวชลกรทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของน้ำ ความสำคัญของการชลประทาน โดยเน้นให้เกษตรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่และระบบชลประทาน เพราะการปฎิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ และบำรุงรักษาที่ดีนั้นจะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในภารกิจร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรดังนั้นบทบาทของยุวชลกรในอนาคตจะสามารถรับและทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีแบบใหม่ได้ อีกทั้งจะเป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเกษตรกรของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง หมู่ที่ 2 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร21/04/2558