ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นร.รร.ดล.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเวลาพักเที่ยง