ค่ายยุวชนคนดีศรีแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมจัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โดยคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชน ท้องถิ่น จัดกิจกรรมเพื่อหาแนวทางและดำเนินการพัฒนาบุตรหลานนักเรียนให้เป็นยุวชนคนดีของสังคมชมชนและประเทศชาติต่อไป โดยมีนายเสถียร ขจรโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม นายเตียง นันทะเขต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม นายลิขิต ขันประกอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่7และนายประไพไชยรำนาจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่13และผู้นำชุมชนร่วมในพิธีเปิดและเป็นที่ปรึกษาค่ายฯการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความสมบูรณ์
............ในนามโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้ด้วย โอกาสหน้าคงได้รับความร่วมมือจากท่านอีกเช่นเคย
.........................เสถียร ขจรโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม25/10/2557