กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมโรงเรียนสุจริตบ้านลาดวิทยาเสริม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
โดยนายเสถียร ขจรโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
http://www.thai-school.net/school.php?pschool_id=82204/09/2558