ผลงานโรงเรียนประชารัฐ

กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน