ประชุมครูอิสลามศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทางบุคลากรครูอิสลามศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงจำนวน ๕ ท่านได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง \"การประชุมสัมนาการจัดกิจกรรมระหว่างศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)และโรงเรียนของรัฐ โครงการสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนาน ณ ห้องศรีนาฆารา โรงแรมเซาเทรินวิว การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูอิสลามศึกษานำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนา และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขต่อไป (อิสมาแอล ภาพ/ข่าว รายงาน)06/10/2557