แห่เทียนไปวัดจรูญเวศ

คณะครูนักเรียนร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปที่วัดจรูญเวศ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.255830/07/2558