เดินต่อต้านยาเสพติด

คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดอารีราษฎร์ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 255819/07/2558