กิจกรรมวันที่22พ.ย.2559

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ได้จัดทำกิจกรรม
ทำดีด้วยกาย ทำดีด้วยวาจา ทำดีด้วยใจและปลูกต้นไมีประจำรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 22พ.ย. 255922/11/2559