เผยแพร่ผลงาน(ใหม่)

บทคัดย่อ
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอกซ์
(MIA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวนาริส ศรีสวัสดิ์
ปีการศึกษา : 2557
…………………………………………………………………………………………………

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ หลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ 2) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) จำนวน 6 เรื่อง 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557จำนวน 15 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t –test (Dependent Samples )

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MAI) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ตามเกณฑ์ 80/80 มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 80.78/80.22 สูงกว่าที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ได้รับการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5027/11/2557