ประชุมครู

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทางผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง นางนิภา วิศุภกาญจน์ ได้จัดประชุมบุคลากรครูในโรงเรียนเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้วางเอาไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มฝ่ายงานของแต่ละฝ่ายและสอดคล้องกับบุคคล อันเนื่องจากการเปิดภาคเรียนใหม่ที่กำลังมาถึง การประชุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครูในโรงเรียน (อิสมาแอล ภาพ/ข่าว รายงาน)07/10/2557