มอบเงิน กสศ.ให้นักเรียน

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีประชุมผู้ปกครองและมอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)แก่นักเรียนครับ22-10-2020 23:20:47