ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46110 โทรศัพท์ 043-890044 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับ ช่วงชั้นที่ 2 มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาไคร้ หมู่ที่ 7 มีพื้นที่ 19 ไร 0 งาน 91 ตาราวา ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอกุฉินารายณ์ ประมาณ 13 กิโลเมตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ ศาสตร์ ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี เดือน

2 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 4 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน ชาย 9 คน หญิง 14 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน รายละเอียดตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน


ชั้น จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1
อนุบาล 2 2
3
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2
1 -
1 2
2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 3
1 3
3 6
4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 -
- 1
3 1
3 1
รวม 9 14 23 4

ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2553 – 2554

ชั้น ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 เป้าหมายปีการศึกษา 2554
1.ชั้นอนุบาล 1 - - - -
2.ชั้นอนุบาล 2 - - - -
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 75.16 69.62 77.77 75.00
4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 87.5 73.25 75.08 75.00
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่3 80.89 85 75.01 75.00
6. ชั้นประถมศึกษาปีที่4 84.56 79.59 82.88 75.00
7. ชั้นประถมศึกษาปีที่5 82.5 63.38 74.68 75.00
8. ชั้นประถมศึกษาปีที่6 75.08 75.75 75.16 75.00
เฉลี่ย 80.91 74.43 76.76 75.00

3 ข้อมูลเกี่ยวกับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 คน เพศชาย 3 คน เพศหญิง 1 คนแบ่งเป็นข้าราชการครู 3 คน นักการภารโรง 1 คน(ลูกจ้างชั่วคราว)
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับครู / บุคลากร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สอนประจำชั้น / วิชา
1.
2.
3.
4.
5.
-
นางมิ่งกมล แสนพวง
นางทวีชัย ศรีบุตตะ
นายจุฬา ศรีบุตตะ
นายธนวัฒน์ วิเศษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครู คศ.1
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญกาพิเศษ
นักการภารโรง –
ชั้นอนุบาล 1,2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6
บริการทั่วไป4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนอาคารเรียน / อาคารประกอบ

แบบ จำนวนห้อง การใช้ประโยชน์
1. อาคารเรียนแบบ กล. 1
2. อาคารเรียน แบบ นักศึกษาออกค่าย
3. อาคารเรียน แบบ นักศึกษาออกค่าย
4. ส้วม แบบ สปช. 601/26
5. หอประปา
6. สนามฟุตบอล
7. ศาลา
8. ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 33 พิเศษ
9. ที่ดื่มน้ำ
10. สระน้ำ
11. สนามเด็กเล่น
12. หอประปาหมู่บ้าน 2
2
2
5 ที่นั่ง
1 ที่
1 แห่ง
2 แห่ง
4 ถัง
1 ที่
2 ที่
1 แห่ง
1 แห่ง ห้องเรียน ชั้น ป. 1, 2, 3, 5 และ 6
ห้องธุรการ และห้องสมุด IT
ห้องเรียนชั้น ป. 4 ห้องผู้บริหาร
ห้องส้วมนักเรียนชาย หญิง
เป็นน้ำดื่ม น้ำใช้
เล่นกีฬาฟุตบอล
ที่พักผ่อนนักเรียน เล่นกีฬา เก็บจักรยาน
เก็บกักน้ำฝนใช้ดื่มกิน
นักเรียนดื่มน้ำที่สะอาด
เก็บน้ำไว้ใช้ เลี้ยงปลากินพืช
นักเรียนเล่น ออกกำลังกาย
ใช้อุปโภคบริโภค

5 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
ขนาดของชุมชนบ้านนาไคร้ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น
ชุมชนขนาดเล็ก มี 1 หมู่บ้าน คือ บ้านนาไคร้ หมู่ที่ 7 ซึ่งหมู่บ้านที่เป็นเขตบริการของโรงเรียน มีจำนวนครัวเรือน 119 ครัวเรือน มีประชากร 380 คน อาชีพของชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ฐานะทางเศรษฐกิจอยากจน รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อหัว ประมาณ 35 ,000 บาท / ปี นับถือศาสนาพุทธ ใช้ภาษาภูไท มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมภูไท และถือ ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
6 ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ มีการบริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน มีการกระจายอำนาจ และบริหารโดยคณะบุคคลที่เรียกว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 9 คน ได้แก่
1.นายลิขิต พงษ์รัชตะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.นางเสริญ เผือกแก้ว กรรมการ
3.นายสวย ศรีสุภา กรรมการ
4.นายถาวร เจียมตัว กรรมการ
5.นางวันเพ็ญ วิเศษศรี กรรมการ
6.นางนีระบล ศรไชย กรรมการ
7.นายวัฒนพงษ์ มะอาจเลิศ กรรมการ
8.นายจุฬา ศรีบุตตะ กรรมการ
9.นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน กรรมการ/เลขานุการ

11/11/2558