โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจา้งชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน


โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก สอบคัดเลือกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 10.00-11.30 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง