โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561


ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีราชสดุดี การประกอบอาหาร การแสดงรอบกองไฟ และการเข้าฐานผจญภัย