โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโป่ง พร้อมด้วยรองผอ.ณัฐกฤตา เกิดโชค คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำโดย นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานฯ

พร้อมด้วย นายพิเชฏษ์ จับจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญ ,นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร ผู้เชี่ยวชาญ และน.ส.อริศรา ตระกูลวารีสุข

จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจติดตามระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนเชิงประจักษ์

เพื่อกำกับ ติดตามข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการนี้โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้ให้ข้อมูลระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลการติดตาม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561