คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายสมบูรณ์ อิ่มแมน
ประธานกรรมการสถานศึกษา
นายอนันต์ ภูทองเทียม
กรรมการ
นายทองจันทร์ บุญอยู่
กรรมการ
นายบุญมา สุระพา
กรรมการ
นายสมเพชร แสงแก้ว
กรรมการ
นายสมจิตร อิ่มแมน
กรรมการ
นายธรรมนูญ ฆารโสภณ
ครู (คศ.3)
นายสำเนียง ไกยเลิศ
กรรมการและเลขานุการ