ผู้บริหาร

director3205.jpg
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพง


ผู้ดูแลเว็บไซต์

ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ


ประธานนักเรียน

ประธานคณะกรรมการนักเรียน