ระบบฐานข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ


แบบอาคาร จำนวนห้อง จำนวนชั้น ปีที่สร้าง งบประมาณ สภาพการใช้งาน
สปช.601/26
4 1 2532 50.00 ใช้การได้ดี
กรมสามัญ
2 2 2519 30.00 ชำรุด
สปช.203/26
1 1 2529 245.00 ใช้การได้ดี
สปช105/29
6 2 2531 827.00 ใช้การได้ดี
ป.1ฉ
3 2 2522 270.00 ใช้การได้ดี
ป.1ข
4 2 2513 90.00 พอใช้การได้