ผู้บริหาร

นายนพรัตน์ ส่วนบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
Email : [email protected]
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช วิชาเอกบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน : ประวัติการรับราชการและการศึกษาอบรม
นายนพรัตน์ ส่วนบุญ
ประวัติการรับราชการ
เริ่มรับราชการ 31 พฤษภาคม 2520 ตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านปางไฮ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
วันที่ 4 กันยายน 2530 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังปึ้ง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำกลาย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2536 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำกลาย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดต้นไคร้ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่ 1 ตุลาคม 2545ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดต้นไคร้ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา)อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จนถึงปัจจุบัน

การเลื่อนตำแหน่ง
วันที่ 1 ตุลาคม 2523 ดำรงตำแหน่ง ครู1 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านนาตอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่ 1 ตุลาคม 2524 ดำรงตำแหน่ง ครู2 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาตอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่ 1 ตุลาคม 2527 ดำรงตำแหน่ง ครู2 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านแม่ลัว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่ 1 ตุลาคม 2527 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านแม่ลัว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่ 1 มกราคม 2532 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ระดับ 5 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
วันที่ 1 ตุลาคม 2534 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
วันที่ 1 ตุลาคม 2539 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนบ้านน้ำกลาย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2540 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ระดับ 7 โรงเรียนบ้านน้ำกลาย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ระดับ 8 โรงเรียนวัดต้นไคร้ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8โรงเรียนวัดต้นไคร้ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ผลงานที่ขอเลื่อนตำแหน่ง
1.การเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้ข้าราชการสายงานบริหารในสถานศึกษาตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2525) ข้อ 2 ตำแหน่งจากครูใหญ่ระดับ 4-5 เป็นครูใหญ่ ระดับ 6
-ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534
2.การเสนอขอกำหนดให้ข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษาให้ได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น ตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2535) ข้อ 4 จากตำแหน่งครูใหญ่ระดับ 6 เป็นครูใหญ่ ระดับ 7
-ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านน้ำกลาย
-ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนบ้านน้ำกลาย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539

3.การเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษาตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2535 ) ข้อ 3 ขอกำหนดตำแหน่งจากครูใหญ่ระดับ 5-6 เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ 6-7
-ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ 7 โรงเรียนบ้านน้ำกลาย อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2540

4.การเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้ข้าราชการสายงานบริหารสถานศึกษาให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ขอกำหนดตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่ระดับ 7 เป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ 8
-ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ 8 โรงเรียนวัดต้นไคร้ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2545
-ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านน้ำกลาย

5.การเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้ข้าราชการสายงานบริหารสถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาเกณฑ์คุณภาพ ขอกำหนดตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่ระดับ 8 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
-ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8 โรงเรียนวัดต้นไคร้ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545
-ผลงานผู้อำนวยโรงเรียนเกณฑ์คุณภาพ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
1.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 4 ชื่อจตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) วันที่ 5 ธันวาคม 2530
2.เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 3 ชื่อตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) วันที่ 5 ธันวาคม 2533
3.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 3 ชื่อตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) วันที่ 5 ธันวาคม 2537
4.เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 2 ชื่อทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย(ท.ม.)วันที่ 5 ธันวาคม 2543
5.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 2 ชื่อทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)วันที่ 5 ธันวาคม 2545
6.เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)วันที่ 5 ธันวาคม 2546

เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ที่ประดับบนเครื่องแต่งกายเต็มยศ
1.เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ (พ.ศ.2500)
2.เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (28 ธันวาคม 2515)
3.เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (5 ธันวาคม 2520)
4.เหรียญที่ระลึกสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200ปี (พ.ศ.2525)
5.เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (9 มิถุนายน2539)
6.เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
7.เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี
( พ.ศ.2549)
8.เหรียญจักรพรรดิมาลา (5ธันวาคม2546)

ประวัติการศึกษา
1.ครุศาศตร์บัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา (ศษ.บ.)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
3.ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม(พ.ม.)

ประวัติการอบรม
1.อบรมเตรียมครูใหญ่สังกัด สปช. จากสถาบันผู้บริหารสถานศึกษารุ่นที่ 2 วันที่ 9กุมภาพันธ์2530
– วันที่ 3มีนาคม 2530
2.อบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 223 วันที่ 27 สิงหาคม2532
3.การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 154 วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2534
4.การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 556 วันที่ 13-20 มิถุนายน 2535
5.อบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2537
6.อบรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติวันที่ 16สิงหาคม 2537
7.อบรมเชิงปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2538
8.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต(วิทยาศาสตร์) ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2539
9.การอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2539
10.อบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นสายผู้บริหารสถานศึกษา (อบรมทำผลงานครูใหญ่ 7)วันที่ 27 ธันวาคม 2539
11.อบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง จากสถาบันผู้บริหารสถานศึกษารุ่นที่ 4 วันที่ 25พฤษภาคม2540
– วันที่ 19 กรกฎาคม 2540
12.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและวิธีการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียน วันที่ 23 กรกฎาคม 2540
13.อบรมด้วยตนเองเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
14.อบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นสายผู้บริหารสถานศึกษา (อบรมทำผลงานอาจารย์ใหญ่ 8)วันที่ 16 กรกฎาคม 2543 –วันที่ 1ตุลาคม 2443
15.อบรมคอมพิวเตอร์ จาก NECTEC National Electronics and Computer Technology Center Certificate of Partipation in the Training Coures on Computer literacy Form 2 March to 21 may 1999
16.อบรมงานธุรการสารบรรณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2543
17.อบรมระเบียบกฎหมาย วันที่ 10 สิงหาคม 2543
18.อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 21 กรกฎาคม 2543
19.อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 13 กันยายน 2544
20.ร่วมเรียนรู้และผ่านการประเมินตามหลักสูตรเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้: เติมต่อความมั่นใจผ่านสื่อทางไกลแก่เพื่อนครู
21.อบรมการปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตรมหาวิทยาลัย มจร.แพร่ 10 ธันวาคม 2543
22.การอบรมทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 25 มีนาคม 2545
23.อบรมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วันที่ 17 สิงหาคม2544 – 28 กันยายน2543
24.อบรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่23 – 24 พฤษภาคม 2545
25.อบรมการจัดทำแผนยุทศาสตร์ 28 – 30 พฤษภาคม 2545
26.ผ่านการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ประเภทผู้บริหารโรงเรียน
วันที่ 5 เมษายน 2545
27.อบรมโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดแพร่
วันที่23 พฤษภาคม2546
28.การใช้ชุดการศึกษาด้วยตนเอง เรื่องการแนะแนวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการแนะแนว วันที่ 23 มกราคม 2547
29.การอบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ครูผู้สอน วันที่ 31พฤษภาคม
– 1 มิถุนายน 2547
30ได้ผ่านหลักสูตรการปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวันที่ 4 -8 มิถุนายน 2547
31.อบรมโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการบริโภคที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ วันที่ 28 ตุลาคม 2547
32.การประชุมสัมมนาปลุกจิตสำนึก “ราชการใสสะอาด” วันที่12 กันยายน 2548
33.อบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการจราจร”เริ่มที่ครู มุ่งสู่ศิษย์” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548
34.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านระเบียบกฎหมาย วันที่ 4 พฤษภาคม 2548
35.อบรมการจัดทำ Balanced Scorecard สู่การวางแผนปฏิบัติการ วันที่ 9 กันยายน 2548
36.อบรมครูแกนนำการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 21 กันยายน 2548
37.อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย ระหว่าง
วันที่ 14,16-18 สิงหาคม 2549 และวันที่ 29-30 สิงหาคม 2549
38.การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเด็ก จังหวัดแพร่ 28 สิงหาคม 2549
39.อบรมการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วันที่ 29 กันยายน 2549
40.ได้ผ่านหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด วันที่ 6 -11 ธันวาคม 2549
41.อบรมเครือข่ายพิทักษ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับท้องถิ่นของศาลจังหวัดแพร่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว วันที่4 สิงหาคม 2550
42.ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าสมุทร วันที่ 30 มกราคม 2554
43.ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าอากาศ วันที่ 9 มีนาคม 2554

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
1.เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 วันที่ 27 มกราคม 2549
2.เป็นคณะกรรมการประเมินความชำนาญการสายงานบริหารในสถานศึกษา ประเมินความชำนาญการพิเศษและผลงานวิชาการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน สายนิเทศการศึกษา และประเมินความชำนาญการขั้นต้นในตำแหน่งอาจารย์ 2 ตามประกาศ ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 26พฤศจิกายน 2546
3.เป็นคณะกรรมการประเมินผู้ขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ชุดที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน2546
4.เป็นคณะกรรมการสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาเกณฑ์คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2546 วันที่ 23 มิถุนายน2546
5.เป็นคณะกรรมการประเมินผู้ขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ชุดที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน2546
ปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกสถานศึกษา
1.ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาตำบลช่อแฮ ตามคำสั่งอำเภอเมืองแพร่ที่ 79/2544 สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544
Email
[email protected]