ผู้บริหาร

นายบุญศรี แสนคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
การศึกษา : ศษ.ม บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน :