ผู้บริหาร
นายปราโมทย์ อยู่อ้น
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
Email : -
การศึกษา : ปริญญาโทการบริหารสถานศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน :