ผู้บริหาร

นายสังวาลย์ ทองงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
Email : [email protected]
การศึกษา : เกิด 20 กันยายน 2502
ป.1-4 โรงเรียนบ้านสนามบิน"ประชาศึกษา" อ.เมือง จ.สุโขทัย
ปีพ.ศ. 2509-2513
ป.5-7 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ"วันครู 2504" อ.เมือง จ. สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2513-2516
ม.1-3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ.เมือง จ. สุโขทัย ปี 2516-2519
ป.กศ. วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก ปี 2519-2521
พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง สนามสอบสุโขทัย ปี 2521- 2523
กศ.บ. มศว. พิษณุโลก ปี 2524 - 2526
ประวัติการทำงาน : 16 พฤษภาคม 2521 ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
11 กันยายน 2523 ครูโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
14 พฤษภาคม 2524 ครูโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
30 ธันวาคม 25434 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
13 พฤศจิกายน 2540 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
2 ตุลาคม 2543 อาจารยฺใหญ่โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
1 ตุลาคม 2546 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่งเลขที่ 1354

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย(จม.)เล่ม 100(7) ตอนที่ 207 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2526 หน้า 3072 ให้ ณวันที่ 5 ธันวาคม 2526
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จช.)เล่ม 104 ตอนที่ 256 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2530 หน้า 3072 ให้ ณวันที่ 5 ธันวาคม 2530
ตริตราภรณ์มงกุฎไทย(ตม.) ลำดับที่ 8571 เล่ม ตอนที่ ลงวันที่ ธันวาคม 2536 หน้า ให้ ณวันที่ 5 ธันวาคม 2536
ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย(ทม.) ลำดับที่ 24328 เล่ม 115(8/3) ตอนที่ 2 ข. ลงวันที่ 14 มกราคม 2541 หน้า 393 ให้ ณวันที่ 5 ธันวาคม 2540
ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก(ทช.) ลำดับที่ 2428 เล่ม 118(8/2) ตอนที่ 4ข. ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 หน้า 135 ให้ ณวันที่ 5 ธันวาคม 2543
เหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.) ลำดับที่ 6715 เล่ม 122 ตอนที่ 11 ข หน้า 149 (เล่มที่ 15/1 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2548 ให้ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2547