ชื่อ-นามสกุล

นายราเชนทร์ อัศเวศน์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

การศึกษา

พ.ศ.2504 - 2509 โรงเรียนศิริวิทยากร จ.นครราชสีมา วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2510 โรงเรียนเมืองชัยนาท วุฒิ ป.7
พ.ศ. 2511 - 2513 โรงเรียนบำรุงราษฏร์ จ.ชัยนาท วุฒิ ม.ศ. 3
พ.ศ. 2514 - 2515 วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ วุฒิ ป.กศ

รูปถ่าย